singcat.net
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

al sirat – kala lyrics

お待ちください...

…tyle lat, zaklêty kr¹g…
tysi¹c razy pope³ni³em ten sam b³¹d…
wstajê i upadam wci¹¿
tworzê plany, potem je wyrzucam w k¹t…

ten dzieñ jest po to, ¿ebym zebra³ ca³y ¿al
i wyrzuci³ z siebie go.
chcê patrzeæ wprost bez wstydu, chcê kreowaæ œwiat
bez ciê¿aru wczorajszego dnia.

siêgam w g³¹b, chcê znaleŸæ gdzie
b³êdy by³y, choæ tak trudno przyznaæ siê,
wyj¹æ na wierzch ca³y brud,
raz rozliczyæ, ¿eby nie powracaæ ju¿,
iœæ do przodu znów!

ten dzieñ […]

wyci¹æ, wyrzuciæ, zapomnieæ…
wyci¹æ, wyrzuciæ, zapomnieæ…
zapomnieæ

[solo: syn]

znaleŸæ, wybaczyæ, zapomnieæ…
znaleŸæ, wybaczyæ, zapomnieæ…
zapomnieæ

ten dzieñ […]

- al sirat

ランダム